100%

Lus Nug Hais Txog Kev Siv Nyiaj Txiag Hauv Lub Nroog Milwaukee Rau Xyoo 2022 Seb Yam Twg Tseem Ceeb Dua 
Txhua xyoo lub caij nplooj ntoos zeeg, lub Nroog Milwaukee yuav tsum tau txais ib qhov kev siv nyiaj txiag los siv rau kev ua hauj lwm thiab kev pab cuam hauv lub Nroog.  Txhua tus pej xeem tsim nyog tawm suab rau qhov kev txiav txim siab seb yuav siv cov nyiaj txiag li cas ua ntej yuav siv tau. Peb xav tau nej cov tswv yim los pab peb txiav txim rau qhov kev npaj siv nyiaj txiag kom haum rau tej kev xav tau los ntawm cov neeg thiab lub zej zog.
Ua tsaug ntau rau nej lub sij hawm. 

Koj puas yog ib tug pej xeem nyob hauv lub Nroog Milwaukee?
Qhia seb koj yog haiv neeg los yog caj ces neeg dab tsi?
Koj yog poj niam/txiv neej/los yog lwm hom?
Koj muaj pes tsawg xyoo?
Koj tus ZIP code yog li cas?
Thov qhia seb koj txaus siab npaum li cas/pom zoo npaum li cas rau tej yam teev hauv qab no uas hais txog lub Nroog Milwaukee.
Teeb lub Nroog Milwaukee kev ua hauj lwm thiab cov kev pab cuam seb yam twg koj xav hais tias lub Nroog Milwaukee yuav tsum ua ua ntej nyob rau hauv qhov Kev Siv Nyiaj Txiag rau Xyoo 2022. (1=xub ua ua ntej, 10=mam ua tom qab)
Vaj tsev nyob:  Pab nrog them nqi tsev, pab rau cov neeg yuav tsev, lub Nroog txais nyiaj rau cov tswv tsev, ua tsev rau neeg nyob mus ib lub sij hawm luv luv, lwm yam.  
Kev Ua Lag Luam:  Muaj kev pab rau cov neeg ua lag luam & thiab cov lag luam me, muaj kev txhawb rau cov koom haum hauv zej zog, tsim kom muaj hauj lwm, lwm yam.  
Kev Qhia/Kawm Ua Hauj Lwm: Xyaum ua hauj lwm, xyaum ua hauj lwm rau ntawm ib lub chaw ua hauj lwm (internships & apprenticeships) 
Kev Noj Qab Haus Huv:  Kuaj kab mob COVID-19 thiab txhaj tshuaj COVID-19, kuaj kab mob sib kis los ntawm kev sib deev, kuaj cov xim lead, tiv thaiv kev ua phem, lwm yam.
Tua Hluav Taws Kub Nyhiab & Kev Pab Cuam Rau Kev Kho Mob Kub Ceev):   Tua hluav taws kub nyhiab, saib xyuas kev kho mob kub ceev 
Kev Noj Nyob Rau Cov Pej Xeem Hauv Zej Zog (Neighborhood Quality of Life):   Muab khib nyiab pov tseg tsis raug txoj cai, ua kom muaj cai los tswj, tsav tsheb ua lwj ua liam, tu tej thaj av seem ua tsis muaj vaj tsev, lwm yam
Kev Ua Hauj Lwm/Pab Cuam Ntawm Lub Nroog:   Thauj khib nyiab & thaum cov khoom coj rov qab mus ua dua siv, xyuas txog dej/cov dej phem xa tawm mus pov tseg (sewer service), kaus snow, lwm yam
Vaj Tsev/Kev (Infrastructure/Streets):   Kev tsheb, cov kev me ntawm tog tsev (alleys), kev thaug (sidewalks), cov qhov nyob hauv kev tsheb, cov teeb ntawm kev, kho cov kev tsheb kauj vaj khiav thiab cov kev neeg thaum, lwm yam
Tej Yam Nyob Ib Puag Ncig (Environmental):   Cov chaw ua si uas lub Nroog yog tus tswv & chaw ua si rau me nyuam yaus, saib xyuas cov kav dej loj ua xa cov dej phem mus pov tseg, dej nyab qab daus, tej khoom siv uas siv tsis paub tag (renewable energy), lwm yam
Tub Ceev Xwm Kev Ua Hauj Lwm:   Tshawb nrhiav tej yam ua txaum cai, kev nyab xeeb rau cov pej xeem, lwm yam
Lub Nroog Milwaukee yuav tsum ua li cas hais txoj kev tsav tsheb ua lwj ua liam nyob hauv lub Nroog?  Teeb cov tswv yim no raws li qhov koj xav kom lub Nroog yuav tsum tau saib ua qhov tseem ceeb nyob rau qhov kev siv nyiaj txiag rau xyoo 2022. (1=tseem ceeb heev, 5=tsis tseem ceeb)
Tub ceev xwm tswj txoj cai kom nruj 
Txo tus nqi xyaum tsav tsheb kom tsawg me ntsis 
Tshaj tawm ntxiv kom neeg paub 
Kho los yog ua teeb liab teeb ntsuab los yog paib ntxiv, ua kom muaj tej qhov su nyob rau hauv txoj kev (speed humps), lwm yam
Hais kom hloog txoj cai xws li muaj koob yees duab nyob rau ntawm cov teeb liab 
Lub Nroog Milwaukke yuav ua li cas hais txog tej khib nyiab pov tseg tsis raug kev raug cai rau hauv lub Nroog? Teeb cov tswv yim no raws li qhov koj xav kom lub Nroog yuav tsum tau saib ua qhov tseem ceeb nyob rau qhov kev siv nyiaj txiag rau xyoo 2022. (1=tseem ceeb heev, 3=tsis tseem ceeb)
Tu cov khiab nyiab pog tseg tsis raug kev raug cai tawm ntawm qhov chaw ntawd kom sai thiab zoo 
Tswj kom nruj tshaj ntxiv thiab nplua kom nyav rau cov neeg txhom tau uas pov khiab nyiab tsis raug kev raug cai 
Ua kom muaj ntau lub chaw pov khib nyiab hauv lub Nroog rau neeg mus pov thiab qhib cov chaw pov khib nyiab tam sim no kom sij hawm ntev me ntsi, lwm yam.) 
Create Your First Online Survey