0%


Serbey Pang-kumunidad Ukol sa Kalusugang Pang-kaisipan at sa Pag-gamit ng mga Sangkap Itinataguyod ng Kagawaran sa Serbisyo ng Kalusugan ng Pag-u-ugali

Ang serbey na ito ay para sa mga taong naninirahan sa kondado ng Santa Clara na nakagamit ng mga serbisyo sa kalusugan pang-kaisipan o sa pag-gamit ng ipinag-babawal na mga sangkap o yaong may mga nais sabihin ukol sa mga kinakailangang serbisyo sa Kondado ng Santa Clara. May gagampanang mahalangang papel ang inyong mga ibabahagi sa pagbabago at pagpapabuti ng mga mapagku-kunan ng suporta ukol sa serbisyo sa kalusugan pang-kaisipan o sa pag-gamit ng ipinag-babawal na mga sangkap sa atin kumunidad. Ang serbey na ito ay mula sa pagtataguyod ng Kagawaran ng Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-u-ugali ng Kondado ng Santa Clara.

Aabutin ng 10 – 15 minuto upang tapusin ng serbey ito. Walang sinuman makakaalam ng inyong mga sagot o ang inyong pagkakakilanlan, at ang inyo pakikilahok sa proyektong ito ay ganap na kusang luob lamang.Tiyaking binasa ninyo ng mabuti ang mga tanong.

Maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan at inyong mga ibinahagi.
Para sa mga Katanungan, mag-email sa, MHSA@hhs.sccgov.org, o www.myvoiceourchange.org
Powered by QuestionPro