0%

Kaimiņu auku attīstības barometrs

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkopti Kopienu parlamentu rezolūcijās un biedrības "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi"" vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni. 

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies jūsu dzīvesvietā.

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums "1" nozīmē, ka Jūsu savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu.  Vērtējums "5" nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums "10" - izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.

Rezultāti tiks prezentēti 4. novembrī plkst. 15.00, diskusijā par nākotni, ko organizē biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" sadarbībā ar "Latvijas Lauku forums" un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Create Your First Online Survey