2%

Kajian terhadap Amalan Kelestarian (Sustainability)

Kepada Ketua Pegawai Eksekutif / Pegawai Kelestarian  / Pegawai berkenaan,

Kami ingin menjemput anda untuk menyertai kajian tentang amalan kelestarian entiti perniagaan di Malaysia yang merupakan sebuah projek yang diketuai oleh UN Global Compact Network Malaysia & Brunei (UNGCMYB) bersama Nottingham University Business School (NUBS) serta disokong oleh Bursa Malaysia, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC).  

Terdapat empat bahagian di dalam soal selidik ini dengan skala markah yang ditetapkan bagi setiap soalan. Sila nyatakan markah anda bagi setiap soalan.

Bahagian 1 : Pemacu amalan kelestarian di dalam organisasi.
Bahagian 2 : Bidang fokus bagi amalan kelestarian di dalam organisasi 
Bahagian 3 : Strategi organisasi dalam mengurus amalan kelestarian
Bahagian 4 : Budaya Organisasi
Bahagian 5 : Profil syarikat dan responden

Terima kasih di atas sokongan yang diberikan                    
Create Your First Online Survey