10%

Ziemeļlatgales auku attīstības barometrs

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkopti Kopienu parlamentu rezolūcijās un biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni. 

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" darbības teritorijā. 

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums "1" nozīmē, ka Jūsu savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu.  Vērtējums "5" nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums "10" - izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.

Rezultāti tiks prezentēti 26. oktobrī plkst. 15.00, diskusijā par nākotni, ko organizē biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" sadarbībā ar "Latvijas Lauku forums" un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Create Your First Online Survey