Jovent - Inscripcions Federats 23-24

Dades personals de l'esportista
Dades de contacte del pare / tutor
Dades de contacte de la mare / tutora
Informació sanitària
Seleccioni tipus de Quota
Forma de pagament
Compte bancari
Comentaris / Suggeriments
Autoritzo que carregueu en el meu compte els rebuts emesos al meu nom pel C.B.Jovent d'Alaior, relacionats amb l'activitat esportiva del/de la meu/meva fill/filla
Autoritzo que la imatge del meu fill / filla pugui aparèixer en el contingut multimèdia corresponent a activitats esportives o socials organitzades pel Club Bàsquet Jovent d'Alaior i que siguin publicades a les xarxes socials i pàgina web del club
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades al Club Bàsquet Jovent d’Alaior s’utilitzaran només amb finalitats d’informació, comunicació i exercici de les activitats esportives i socials, així com per a les gestions administratives pròpies del club relacionades amb els seus associats i/o esportistes. No se cediran dades a cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el consentiment exprés de la persona interessada. El CB Jovent d’Alaior podrà fer ús de les dades personals amb finalitats històriques i/o estadístiques.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, el Club Bàsquet Jovent d’Alaior demana el consentiment al pare/mare o tutor/a legals per poder publicar fotografies corresponents a activitats esportives o socials organitzades pel mateix club on aparegui el/la seu/seva fill/filla on aquest sigui clarament identificables. 
L’esportista, pare, mare, tutor/a podrà exercir en tot moment els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, dirigint-se per escrit al CB Jovent d’Alaior, acompanyant una fotocòpia del D.N.I.
Create Your First Online Survey