100%

БИОМЕХАНИКА

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:
2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна основа за оценуваниот предмет:
3. Барањата што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и сл.) се:
4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна основа за положување на соодветниот предмет:
5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:
6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:
7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување реализирање на програмата) беше:
8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање и вежбите е:
9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот за презентирање на материјалот е:
 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:
11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:
12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот надвор од назначеното време за консултации е:
Ќе Ве бидам благодарен доколку пишете некоја конструктивна критика/забелешка (позитивна или негативна)...
Create Your First Online Survey