4%

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Χαίρετε!
 
Ἔχουμε τὴν τιμὴ καὶ τὴν χαρὰ νὰ σᾶς προσκαλέσουμε νὰ συμμετάσχετε στὴν πρώτη ὁλοκληρωμένη διαδικτυακὴ ἔρευνα γιὰ τοὺς «ἐμβολιασμοὺς» κατὰ τοῦ SARS-CoV-2 (COVID-19).
 
Σὲ αὑτὴν τὴν ἔρευνα, ἡ πολυπληθὴς συμμετοχὴ εἶναι ἀπαραίτητη ὥστε νὰ ἐξαχθοῦν, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀσφαλέστερα συμπεράσματα. Θεωροῦμε πὼς δὲν θὰ ἀφιερώσετε περισσότερα ἀπὸ πέντε λεπτὰ (5΄) τοῦ πολυτίμου χρόνου σας.
 
Ἡ συμμετοχή σας εἶναι ἐντελῶς προαιρετική. Δὲν ὑπάρχει ὁ παραμικρὸς κίνδυνος ἐκθέσεως τῶν προσωπικῶν καὶ εὐαίσθητων δεδομένων σας. Ἄν, παρ’ ὅλα αὑτά, κάποι-α/-ες ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις σᾶς φέρουν σὲ δύσκολη θέσι, μπορεῖτε νὰ τερματίσετε τὴν διαδικασία.
 
Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸ γιὰ τοὺς «Ἐθνικοὺς Φύλακες» (https://ethnikoiphylakes.org/) νὰ γνωρίζετε τοὺς κανόνες:
  1. Οἱ ἀπαντήσεις σας θὰ εἶναι αὐστηρῶς ἐμπιστευτικὲς καὶ τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἔρευνα θὰ καταγραφοῦν ἐπὶ τοῦ συνόλου.
  2. Τὰ δεδομένα σας θὰ εἷναι κρυπτογραφημένα καὶ θὰ παραμείνουν ἐμπιστευτικά.
  3. Ἂν θελήσετε νὰ ἀποσαφηνίσετε ὁ,τιδήποτε σχετικὸ μὲ τὸ ἐρωτηματολόγιο ἢ τὶς διαδικασίες συλλογῆς τῶν δεδομένων σας, μπορεῖτε νὰ ἔλθετε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς «Ἐθνικοὺς Φύλακες» στὸ 210-5248000 ἢ στὸ info@ethnikoiphylakes.org.

Ὅσ-οι/-ες συμπληρώσετε τὸ παρὸν ἐρωτηματολόγιο καὶ παράσχετε μία ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι ἀλληλογραφίας (e-mail), θὰ παραλάβετε ἔνα ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα εὐγνωμοσύνης γιὰ τὸν χρόνο σας.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς! Γιὰ νὰ συμμετάσχετε στὴν ἔρευνα, πατῆστε στὴν Ἔναρξι (Start)!
1. Ποιό εἶναι τὸ φύλο σας;
Create Your First Online Survey