Organization

Near East University

Project Description

?nternet Ba??ml?l???

Project Abstract

Giri?
Siber alem geni? bir a?a sahip olan internet sayesinde di?er bireylerle ileti?ime ge�ti?imiz bir sanal aland?r. Siber alem ya?ad???m?z fiziksel ortamdan farkl? olarak hayat?m?za yeni bir ortam olarak girmi?tir (Kim, 2008). T�rkiye�de ve K?br?s�ta ilk olarak �niversitelerde yayg?nla?an internet, daha sonra i?yerlerinde, evlerde ve teknolojinin geli?mesiyle birlikte cep telefonlar?nda, PDA�larda ve hatta PSP�lerde de kullan?lmaya ba?lanm??t?r.

Surveys released for this project:
Questions
�?rencilerin ?nternet Kullan?m D�zeyleri 69
QuestionPro is FREE for Academic Research

This Project Sponsored by: QuestionPro - Web Survey Software
See Research Sponsorship for more information.